Colofon

From Noordoostpolder samenwerkingswijzer

Aanleiding

De gemeenteraad heeft verzocht om concrete invulling te geven aan ‘Overheidsparticipatie’. Deze vraag staat ook in het teken van andere ontwikkelingen zoals het Integraal Gebiedsgericht Werken waaraan de gemeente invulling geeft.
Gemeente Noordoostpolder heeft al enige tijd geleden een ontwikkelingstraject ingezet dat is gericht op het vernieuwen van de bestuurlijke en organisatorische werkwijzen. Dit is verwoord in het Coalitieakkoord 2014-2018 “De kracht van Noordoostpolder” en uitgewerkt in de Strategie “Wij zijn aan zet” (oktober 2018). Een van de kernpunten die hieruit springt, is: ‘nog meer en nog beter inspelen op bewoners en bedrijven door het aanpassen van werkwijzen en het toepassen van nieuwe technieken en methoden’.

Digitale Samenwerkingswijzer in plaats van een 'nota burgerparticipatie'

Deze Samenwerkingswijzer is een tussenresultaat van een ontwikkelingstraject gericht op overheidsparticipatie. De gemeente plaats het ontwikkelingstraject tevens in de bredere context van vernieuwing van bestuurlijke en organisatorische werkwijzen. Dit moet bijdragen aan een gemeentebrede werkwijze die ook concreet is verankerd in gedrag en handelen. De ervaring is namelijk dat een eerdere notitie over burgerparticipatie weinig toepassing kende in het feitelijke handelen en gedrag van raad, college en ambtelijke organisatie. Deze Samenwerkingwijzer moet daarin verandering brengen.

Uitvoering

Aanpak

De Samenwerkingswijzer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

  • Het college en Managementteam
  • Deelnemers/ medewerkers van het traject Integraal Gebiedsgericht Werken en andere participatietrajecten.
  • Een groot aantal overige medewerkers van de gemeente.


Als voorbereiding op de Samenwerkingswijzer is een aantal Werkateliers georganiseerd met deze sleutelpersonen.

Opgaven gestuurd werken

Partners+Pröpper ondersteunt gemeente Noordoostpolder bij het ontwikkelen van de samenwerkingswijzer. De samenwerkingswijzer bouwt onder meer voort op de principes van Opgaven gestuurd werken . Dit betekent dat alles wat je doet is gericht op het realiseren van concrete (maatschappelijke) opgaven.

Techniek

Voor deze Samenwerkingswijzer maken we gebruik van MediaWiki software en instrumenten.

Opdrachtgever

Error creating thumbnail: /bin/bash: convert: command not found

Gemeente Noordoostpolder

www.noordoostpolder.nl
info@noordoostpolder.nl
0527-633 911

Namens de gemeente Noordoostpolder begeleidt Yvonne van der Sluis de realisatie van deze Samenwerkingswijzer.

Bouwer en bedenker

Partners+Pröpper / Partners+Pröpper Solutions
www.partnersenpropper.nl
www.partnersenproppersolutions.nl
www.opgavengestuurdwerken.nl

info@partnersenpropper.nl

afmetingen = 300px

073-658 7080

Copyright en Citeertitel

De gemeente Noordoostpolder behoudt het auteursrecht op de informatie in deze Wiki. Op gebruikte figuren en grafische voorstellingen berust auteursrecht van Partners+Pröpper. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente en/ of Partners+Pröpper openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.
Citeren mag met bronvermelding: Gemeente Noordoostpolder en Partners+Pröpper, Noordoostpolder.Samenwerkingswijzer.nl, [actuele jaar].
Opgaven gestuurd werken is als merk ingeschreven in het merkenregister bij het Benelux Office for Intellectual Property, nummers 1322265, 1284495 en 0976019.

Alle rechten voorbehouden 2017